ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดทุกสัปดาห์ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.