ทรานสเอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ุด้วยเตาปฏิกรณ์แบบกวนเชิงกล

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.