การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการฟอกจางสีย้อมเอโซโดยแบคทีเรีย Klebsiella pneumonia PD10

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.