ผลของระยะเวลาการขนส่งต่ออัตราการรอดตายของไรนํ้านางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) ที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ,
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.