ภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตในวรรณกรรมเรื่องคิบิท์ซุโนะกะมะ: เปรียบเทียบกับกรณีของโระกุโจใน เก็นจิโมะโนะงะตะริ

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, 9, 1, 69-88
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.