การสร้างกับดักลูกน้ำยุงโดยใช้ขวดน้ำพลาสติก

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (JSTEL), 2, 2, 111-118
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.