การให้เหตุผลเชิงสัดส่วน

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (JSTEL), 2, 1, 59-68
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.