ลักษณะนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเฉพาะของหอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (JSTEL), 7, 1, 124-140
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.