โมเดลสมการโครงสร้างความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อจุดหมายปลายทาง ในการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 14, 2, 174-188
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.