ศักยภาพและความพร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของจังหวัดท่องเที่ยวหลักในประเทศไทย

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 14, 2, 233-244
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.