การเปลี่ยนแปลงของระบบหายใจในผู้สูงอายุและการจัดการทางกายภาพบำบัดทรวงอก

&
เวชสารแพทย์ทหารบก, 71, ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม, 279-283
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.