กำลังการทดสอบของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ กรณีตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 16, 2, 23-39
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.