การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าแก๊สชีวมวลจากเชื้อเพลิงแกลบผสมกับกลีเซอรีนขนาด 100kWe

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 16, 2, 41-48
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.