การสนับสนุนของครอบครัวในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น: กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

, &
3, 7, วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.