การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ รุ่นที่ 3 ที่ใช้เทคนิคการแบ่งข้อมูลที่แตกต่างกัน

3, 8, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.