ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับการแขวนป้ายของเภสัชกร: กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคใต้

สุปราณี นิยมเดชา & สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
วารสารเภสัชกรรมไทย, 5, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.