บทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดการยากลุ่มที่ต้องระมัดระวังสูงและการพัฒนาเอกสารให้คำแนะนำแบบรูปภาพสำหรับยากลุ่มเมทิลแซนทีน

ทิพย์สุดา เปรมภูติ และ พักตร์วิภา สุวรรณพรหม
วารสารเภสัชกรรมไทย, 5, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.