การประเมินโครงการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

พัทยา หวังสุข, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ & พยอม สุขเอนกนันท์
วารสารเภสัชกรรมไทย, 6, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.