ผลของการประสานรายการยาผู้ป่วยนอกหลังการพัฒนาโปรแกรมต่อระบบงานบริการจ่ายยาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

อติภรณ์ ตันธนะเสตะกุล, ธวัช โอวาทฬารพร, รุ่งฟ้า สราญเศรษฐ์ & พิณทิพย์ วัฒนสุขชัย
วารสารเภสัชกรรมไทย, 6, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.