การพัฒนาฉลากภาพสำหรับผู้ป่วยที่ไม่รู้หนังสือ ตอนที่ 2: คำแนะนำการใช้ยา

บวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล & สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
วารสารเภสัชกรรมไทย, 6, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.