ผลของการแทรกแซงทางจิตวิทยาร่วมกับการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรต่อความรู้และการแจ้งประวัติการแพ้ยาด้วยตนเองของผู้ป่วย

ภัคพิชา วิมล
วารสารเภสัชกรรมไทย, 6, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.