การพัฒนาซอฟต์แวร์สาธิตเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลปัตตานี

เจนจิรา ตันติวิชญวานิช, โพยม วงศ์ภูวรักษ์ & วิบุล วงศ์ภูวรักษ์
วารสารเภสัชกรรมไทย, 7, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.