สถานการณ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น จังหวัดลพบุรีในยุคของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช .)

ตุลาภรณ์ รุจิระยรรยง
วารสารเภสัชกรรมไทย, 7, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.