การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพในการลดอาการปวดของเถาวัลย์เปรียง

วิระพล ภิมาลย์, วนิดา ไทรชมภู, บรรลือ สังข์ทอง & กฤษณี สระมุณี
วารสารเภสัชกรรมไทย, 7, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.