ความชุกของร้านชำที่จำหน่ายยาปฏิชีวนะในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายและปัจจัยที่ทำให้เกิดการจำหน่าย

วราภรณ์ สังข์ทอง
วารสารเภสัชกรรมไทย, 7, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.