ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลตำรวจ

ธนกฤต มงคลชัยภักดิ์, สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ & อลิศรา แสงวิรุณ
วารสารเภสัชกรรมไทย, 7, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.