ระบาดวิทยาของการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารสดในบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2557

กนกพร ธัญมณีสิน
วารสารเภสัชกรรมไทย, 7, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.