ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเผชิญความเครียดเชิงรุกและระดับความเครียดต่อผลการประเมินในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 3 (โอสถศาลา)

ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง & ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์
วารสารเภสัชกรรมไทย, 7, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.