การค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยใช้เครื่องมือส่งสัญญาณของโรงพยาบาลประจำจังหวัดในประเทศไทย

น่ารัก ยี่สุ่นแป้น, ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ, วรรณี กีรติเตชากร, ทิฆัมพร เอื้อวิเศษวงศ์, ธิดา นิงสานนท์, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, บุษบา จินดาวิจักษณ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล & สมาชิกทีมนำ AdCoPT
วารสารเภสัชกรรมไทย, 7, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.