ความชุกของผู้ป่วยที่มีโอกาสได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาดการรักษา จากการสั่งใช้ยาของโรงพยาบาลขนาด 250 เตียงแห่งหนึ่งในภาคใต้

อังคณา ช่วยชัย, อลิสา แซ่ตัน, ณิชากร อภิรมย์รักษ์, นนทรี ขวัญทอง & วรรณวิภา แก้วมณี
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.