การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ณัฐธิดา สุขสาย, ณัฐพร รัฐบารุง, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม & หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.