ความชุกของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในน้าแข็งหลอด ณ จุดต่างๆ จากแหล่งผลิตไปยังร้านอาหารหรือแผงลอยจำหน่ายอาหาร

วิไลวรรณ สาครินทร์
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.