ผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางการรักษา ผู้ป่วยไมเกรนในร้านยามหาวิทยาลัย: การศึกษานำร่อง

ปรางทิพย์ ล้อดงบัง, รณิดา เดชะ, วัลยา สุนทรา, สุดา นันกลาง, รจเรศ หาญรินทร์ & สายทิพย์ สุทธิรักษา
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.