การเฝ้าระวังและจัดการกับการโฆษณาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปี งบประมาณ 2554-2558

ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.