อาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วรุณสุดา ศรีภักดี, ซูมัยยะห์ เด็งและ, อทิตยา พานถิ & ฮุสนา ภูยุทธานนท์
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.