การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน ประสิทธิภาพของไฟโตสเตอรอลในการลดระดับไขมันในเลือด ในผู้ป่วยที่ได้รับยากล่มุ HMG CoA reductase inhibitors

วิระพล ภิมาลย์, ปวิช พากฏิพัทธ์, กฤษณี สระมุณี, บรรลือ สังข์ทอง & วนิดา ไทรชมภู
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.