ความเข้าใจคำสั่งใช้ยาแบบอตัราส่วนในกลุ่ม ยาที่มีความเสี่ยงสูงของ พยาบาลวิชาชีพและการคำนวณเพื่อเตรียมยาตามคำสั่งใช้ยา

ฐิติมา ด้วงเงิน, ชานนท์ หนูสวสัดิ์ & ศุภาพิชญ์ สกุลเวช
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.