กระบวนการการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น : มุมมองเชิงคุณภาพ

กฤษฎา วิทยารัฐ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต & สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.