การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชนย์ของยาเคมีบำบัดสูตรแรกระหว่าง cisplatin ร่วมกับ pemetrexed และ carboplatin ร่วมกบั paclitaxel ในการ การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไ ม่เล็กระยะลุกลามชนิด non-squamous

พศิอาภา ธงภักดิ์, สุมิตรา ทองประเสริฐ & อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.