ความชุกของการมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักจากตลาด และห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ธนพงศ์ ภูผาลี, สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร & มาลี สุปันตี
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.