ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกโรคจิตเภท: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม

ธรัลหทัย วิริยะสิริสกุล, ฐชานันท์ อิสริยะชัยกุล, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ & สายทิพย์ สุทธิรักษา
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.