การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายที่ต่อคุณภาพของยาในท้องตลาด: กรณีศึกษาการละลายของยาเม็ด norfloxacin

กนกวรรณ มุจรินทร์, ภิรากรณ์ ศรีมงคล, นุศราพร เกษสมบูรณ์ & วรสุดา ยูงทอง
วารสารเภสัชกรรมไทย, 8, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.