ผลของการใช้ฉลากภาพที่บ่งบอกวิธีใช้ยาเม็ดชนิดรับประทานในผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมที่ไม่รู้หนังสือ

นนทกานต์ ลิ่มเจริญ, ธนเทพ วณิชยากร & สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
วารสารเภสัชกรรมไทย, 9, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.