การเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกและผลการรักษาของผู้ป่วยภาวะพิษเหตุติดเชื้อหรือภาวะช็อกจากภาวะพิษเหตุติดเชื้อระหว่างผู้ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัย ปี ค.ศ.2012 และผู้ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยปี ค.ศ.2016

พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร, ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์, พีระวงษ์ วีรารักษ์, ทิพา ชาคร, ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย & ณภคดล นพคุณสมบูรณ์
วารสารเภสัชกรรมไทย, 9, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.