ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดกลุ่มอาการเมตาบอลิกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

พนิต ทองพูล, อลิศรา แสงวิรุณ & ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์
วารสารเภสัชกรรมไทย, 9, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.