ความสามารถในการใช้ฉลากโภชนาการของผู้บริโภคใน 5 จังหวัดภาคใต้: พัทลุง สตูล ปัตตานี ตรัง และสงขลา

เพิ่มพรรณ์ หนูเขียว, ชุมสิน ศรียาน, เดือนเพ็ญ เอียดเกิด, จิตติมา กาลเนาวกุล, มุทิตา สุวรรณรัตน์, ษญานิศ สุนทรนนท์, กนกกาญจน์ ไชยกาล, ธนเทพ วณิชยากรพิชญา นวลได้ศรี & สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
วารสารเภสัชกรรมไทย, 9, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.