ความพร้อมของเภสัชกรร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่ในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน

ภูริดา เวียนทอง, ดุจฤดี ชินวงศ์, สุระรอง ชินวงศ์, พลแก้ว วัชระชัยสุรพล, อัญชญา ดุจจานุทัศน์ & สกนธ์ สุภากุล
วารสารเภสัชกรรมไทย, 9, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.