การพัฒนาโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์: กรณีศึกษาตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จริยา อัครวรัณธร & ณัฏฐิญา ค้าผล
วารสารเภสัชกรรมไทย, 9, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.