ผลของการให้ความรู้โดยเภสัชกรร่วมกับการใช้ภาพถ่ายแสดงวิธีการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ปริตตา ไชยมล, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต & วรนุช แสงเจริญ
วารสารเภสัชกรรมไทย, 9, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.