ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในหัวข้อเภสัชวิทยาของยารักษาโรคเบาหวานในนิสิตเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปวิตรา พูลบุตร, กฤษณี สระมุณี, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, เบญจมาศ คุชนี & อชิดา จารุโชติกมล
วารสารเภสัชกรรมไทย, 9, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.